آموزش ساخت انبار دادهها با پایگاه - TopicsExpress          

آموزش ساخت انبار دادهها با پایگاه داده ی اس کیو ال 2012 زمان : 8 ساعت حجم : 925 مگابایت تاریخ: 2013-04-19 سطح : متوسط مدرس: Mark Long زبان : انگلیسی اهمیت تجزیه و تحلیل داده های کسب و کار متانسب با رشد داده های مداخله کننده در تجزیه و تحلیل بیشتر می شود . این داده ها در محصولات مدیریت پایگاه داده گسترده مختلف و اسناد قرار دارند . انبار کردن داده ها با جمع آوری داده های مورد نیاز و سازماندهی آنها در یک شکل مشخص پیچیدگیهای پیاده سازی و مسائل مربوط به عملکرد را تا حد زیادی حل می کند این آموزش به شکل قدم به قدم انبار کردن داده ها با پایگاه داده اس کیو ال را به شما می آموزد این آموزش منطبق بر بخشی از گواهینامه MCSA: SQL Server است 1:Welcome: Introduction--,--Course Overview--,--SQL Server Basics--,--Database Types--,--Terminology--,--SQL Server 2012 Certification--,--About the - Exam 2:Getting Set Up: System Hardware Requirements--,--System Software Requirements--,--Getting the Software--,--Installing SQL Server pt.1 --,--Installing SQL Server pt.2 --,--Installing SQL Server pt.3 --,--Verifying the Installation--,--Attaching the Sample Database pt.1 --,--Attaching the Sample Database pt.2 --,--Exploring the Sample Database--,--Downloading Books Online--,--TechNet and MSDN 3:Data Warehouse Basics: Data Usage Challenges--,--Understanding Normalization--,--Normalized Structure Challenges--,--Star Schema Basics--,--Snowflake Schema Basics--,--Understanding Granularity--,--Auditing and Lineage--,--Simple DW Example 4:Creating a Data Warehouse: Understanding Fact Tables--,--Understanding Dimensions pt.1 --,--Understanding Dimensions pt.2 --,--Dimension Column Types--,--Understanding SCDs pt.1 --,--Understanding SCDs pt.2 --,--Understanding SCDs pt.3 --,--Creating Our DW Database--,--Identifying Our Dimensions--,--Identifying Our Fact Table--,--Understanding Indexes--,--Indexing the Data Warehouse--,--Understanding Indexed Views--,--Creating an Indexed View--,--Understanding Data Compression--,--Using Partitions--,--Data Lineage pt.1 --,--Data Lineage pt.2 --,--Creating Our Dimensions--,--Creating Our Fact Table--,--Creating Our Relationships 5:Data Flow Using SSIS: SSIS Basics--,--Getting SQL Server Data Tools--,--Getting Visual Studio--,--Using the Import Export Wizard--,--SSIS Development Overview--,--Data Movement Planning--,--Simple SSIS Example pt.1 --,--Simple SSIS Example pt.2 --,--Using Connection Managers--,--Data and Control Flow--,--Understanding Containers--,--Understanding Groups--,--Data Conversion Task--,--Customer Dimension Load Considerations--,--Loading the Customer Dimension pt.1 --,--Loading the Customer Dimension pt.2 --,--Loading the Customer Dimension pt.3 --,--Loading the FactInternetSales Table pt.1 --,--Loading the FactInternetSales Table pt.2 6:Design and Implement Data Flow: Creating a Data Flow Task--,--Data Flow Source Adapters--,--Data Flow Destination Adapters--,--Row or Batch Processing 7:Advanced Control Flow: Using Variables pt.1 --,--Using Variables pt.2 --,--Understanding Variable Scope--,--Property Parameterization pt.1 --,--Property Parameterization pt.2 --,--Parameters vs. Variables--,--Understanding Expressions pt.1 --,--Understanding Expressions pt.2 --,--Package and Task Transactions pt.1 --,--Package and Task Transactions pt.2 8:Data Services: Data Quality Services Overview--,--Implementing DQS--,--Master Data Services Overview 9:Custom Code in SSIS: Script Task Basics--,--Using a Script pt.1 --,--Using a Script pt.2 --,--Using a Script pt.3 --,--Configuring Script Tools 10:Deploying Packages: Deploying SSIS Packages--,--Creating the SSISDB Catalog--,--Deploying a Project--,--Executing a Package--,--Scheduling a Package 11:Conclusion: Course Wrap Up - See more at: mygs.ir/index.php?route=product/product&path=18&product_id=57#sthash.qZtVoJPL.dpuf
Posted on: Wed, 14 Aug 2013 22:51:16 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015