ايرانيان انگليس در اعتراض به هفت دهه - TopicsExpress          

ايرانيان انگليس در اعتراض به هفت دهه دسیسه چینی و دشمنی آشکار رسانه BBC بر علیه منافع ملی ایران، درپی برگزاری گردهم آیی هستند. ایشان اجازه تظاهراتى را در مقابل بى بى سى لندن براى همين شنبه ساعت ٣ تا ٦ بعد از ظهر گرفته اند و از تمام هم ميهنان تقاظا دارند كه در این کُنش ملّی حضور به هم برسانند. Boycott BBC Persian خواهشمندیم در راستای پر شور تر شدن خرد جمعیِ ایرانیان انگلیس از هر خبر رسانی و بازپخشی دریغ نفرمایید.
Posted on: Tue, 15 Oct 2013 02:54:41 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015