گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت - TopicsExpress          

گـــــاهی نـــــه گریـــــه آرامت می کنــــد و نـــــــــــه خنــــــــده نــــــــه فریـــــــــاد آرامــت می کنــــــــد و نـــــــه سکــــــــوت آنجـــــاست کـــــه بـــا چشمانی خیس رو بـــه آسمـــــان می کنی و می گویی خدایــــــا تنهـــــا تــــو را دارم ... تنهـــــــایم مگـــــــذار... neda
Posted on: Sun, 23 Jun 2013 17:52:09 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015