កាលពីថ្ងៃទី ២៥ - TopicsExpress          

កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៤ កន្លងទៅនេះ ខ្ញូំបានបង្ហោះរូបភាព ថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសង្គមសីុវិលមួយចំនួន ដែលបានជួបជុំគ្នានៅប្រទេសថៃ ដោយសរសេរថា បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអស់រយៈពេលពីរថ្ងៃ យេីងបានឯកភាពគ្នាបង្កេីតឲ្យមាន PARTY មួយ។ ការសរសេរនេះ បានបង្កឲ្យមានការភាន់ច្រឡំពីមិត្តអ្នកអានខ្លះ ព្រោះអ្នកខ្លះយល់ថា យេីងឯកភាពគ្នាបង្កេីតគណបក្ស១។ តាមពិត PARTY នេះ គឺខ្ញូំសំដៅទៅលេីពិធីជួបជុំបរិភោគអាហារ និងភេស្ជៈ តូចមួយ (ឬពិធីជប់លៀង១)។ ដូច្នេះបេីមានការភាន់ច្រឡំ សូមកែតម្រូវ។ សូមអរគុណ!
Posted on: Fri, 28 Nov 2014 07:22:23 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015