CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE - TopicsExpress          

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE LAJUNTAMENT DIA: 2 de desembre de 2013 HORA: 19:30 hores LLOC: Sala de sessions SESSIÓ: Ordinària ORDRE DEL DIA 1. Aprovació de les actes de les sessió ordinària i extraordinàries anteriors. 2. Donar compte Resolució de lalcaldia i actes Junta de Govern Local. 3. Proposta aprovació oferta pública docupació per a lany 2014. 4. Proposta aprovació de les bases i convocatòria peer a la provisió duna plaça de vigilant municipal. 5. Proposta adhesió a la pòlissa dassegurança de responsabilitat civil i patrimonial de lAssociació Catalana de municipis i comarques (ACM) 6. Proposta adjudicació contracte de gestió del servei de gestió, comercialització, promoció i comunicació de lEspai Montseny. 7. Proposta inclusió en lordenança reguladora de creació de fitxes per al tractament de dades de caràcter personal de les càmares de control de diversos equipaments municipals. 8. Moció que presenta ERC en defensa de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) 9. Moció que presenta CIU sobre revocació de delegacions a la Junta de Govern Local. 10. Precs i preguntes.
Posted on: Mon, 02 Dec 2013 09:25:57 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015