Kỹ năng đọc Tiếng Anh của tôi đã tốt hơn rất - TopicsExpress          

Kỹ năng đọc Tiếng Anh của tôi đã tốt hơn rất nhiều từ khi "CUỒNG" trang báo này... P/s: Tôi thực sự biết ơn CNN- INTERNATIONAL bởi những gì bạn đã cho tôi... Những kho tàng tri thức vô giá mỗi khi tôi ONLINE... Nếu yêu thích Tiếng Anh và thực sự mong muốn giỏi ngôn ngữ toàn cầu này thì bạn hãy lưu tâm ha: edition.cnn/?refresh=1
Posted on: Fri, 04 Oct 2013 11:18:13 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015