MEDIEREA ÎN CAZUL UNUI LITIGIU AFLAT PE ROLUL INSTANŢELOR DE - TopicsExpress          

MEDIEREA ÎN CAZUL UNUI LITIGIU AFLAT PE ROLUL INSTANŢELOR DE JUDECATĂ În cazul unui litigiu ce poate constitui obiect al medierii, părţile sau oricare dintre acestea (sau la recomandarea instanţei de judecata) pot solicita suspendarea procesului, suspendare care nu poate depaşi un termen de 3 luni. Judecatorul poate recomanda medierea, în baza prerogativelor sale, de a încuraja soluţionarea pe cale amiabilă. Părţile pot refuza soluţionarea pe calea amiabilă sau pot accepta. In cazul în care acceptă medierea, se stabilesc condiţiile şi se încheie contractul de mediere. In cazul în care disputa este soluţionata prin mediere, la cererea oricarei părţi se repune cauza pe rolul instanţei judecatoresti, cu scutire de taxa judiciară de timbru. Instanta va lua act de acordul părţilor şi de procesul verbal de închidere a medierii, în original, prezentat de părţi şi transmis în format electronic de catre mediator. Instanţa de judecată, în acest caz, va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotarâre de expedient, care constituie titlu executoriu. Odată cu pronunţarea hotarârii, instanţa va dispune, la cererea părţilor, restituirea taxei judiciare de timbru, plătită pentru investirea acesteia, cu excepţia cazurilor în care conflictul soluţionat pe calea medierii este legat de transferul dreptului de proprietate, constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, partaje şi cauze succesorale. In cazul în care părţile nu ajung la un acord prin parcurgerea procedurii de mediere, judecata va continua. Procedura de mediere se închide, după caz: - Prin încheierea unei întelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului; - Prin constatarea de către mediator a eşuarii medierii; - Prin depunerea contractului de mediere de către una dintre părţi. În oricare dintre aceste cazuri, la închiderea procedurii de mediere, mediatorul va încheia un proces-verbal care se semnează de către părţi, personal sau prin reprezentant şi de către mediator. Părţile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.
Posted on: Thu, 08 Aug 2013 04:56:47 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015