Pliz post an let me know afterward. Bomkhaya ngicela i advice - TopicsExpress          

Pliz post an let me know afterward. Bomkhaya ngicela i advice nansi inkinga enginayo. Ngisebenza kahle efemini, ngi operator umshini obizwa nge cnc machine. So inkinga ukuthi ngingumNdebele, ngisebenza nabeSotho, namaZulu nabanye nje. Ubandlululo abanalo, ei ngiyahlukumezeka bafowethu. Ngibizwa nge Shangane, ShonaZayi zayi, kwerekwere, Nigeria. Konkenje. Kahle kahle babenganandaba nami ekuqaleni. Kwamoshakala emvakokuba sekuqashwe umuntu engimaziyo esisuka naye ekhaya eMatopo. Ey ngiyavelelwa webakwethu, ngize ngicabange nokuyeka, ngiyazi abanye bethu lana banayo leyo nkinga so ngicela ukungathukwa pliz. Ngicela ningicebise ngenzenjani???????? #vezuthando
Posted on: Wed, 28 Aug 2013 17:26:57 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015