[Vocab] TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ HOA QUẢ 1. Avocado - TopicsExpress          

[Vocab] TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ HOA QUẢ 1. Avocado /ævə’kɑ:dəʊ/: Bơ 2. Apple /’æpəl/: Táo 3. Orange /‘ɒrindʒ/: Cam 4. Banana /bə’na:nə/: Chuối 5. Grape /greip/: Nho 6. Grapefruit /’greipfru:t/ (or Pomelo /’pomələʊ/): Bưởi 7. Starfruit /’sta:fru:t/: Khế 8. Mango /’mæŋgəʊ/: Xoài 9. Pineapple /’paiæpəl/: Dứa, Thơm 10. Mangosteen /’mæŋgəʊsti:n/: Măng Cụt 11. Mandarin /’mændərin/ - Quýt 12. Kiwi fruit /’ki:wi: fru:t/ - Kiwi 13. Plum /plʌm/ - Mận 14. Jackfruit /’dʒækfru:t/ - Mít 15. Durian /’dʊəriən/ - Sầu Riêng 16. Lemon /’lemən/ - Chanh Vàng 17. Lime /laim/ - Chanh Vỏ Xanh 18. Papaya /pə’paiə/ - Đu Đủ 19. Soursop /’sɔ:s ɔp/ - Mãng Cầu Xiêm 20. Custard-apple /’kʌstəd æpəl/ - Mãng Cầu (Na) 21. Coconut /’kəʊkənʌt/: Dừa 22. Apricot /’eɪprikɔt/: Mơ 23. Peach /’pi:tʃ/: Đào 24. Cherry /‘tʃiəri/: Anh Đào 25. Sapota /sə’pəʊtə/: Sapôchê 26. Rambutan /’ræmbu:tən/: Chôm Chôm 27. Lychee /li:tʃi:/: Vải 28. Guava /’gwa:və/: Ổi 29. Pear /peər/: Lê 30. Persimmon /pə’simən/: Hồng Suu tam boi Anh Ngữ Thanh Niên
Posted on: Wed, 23 Oct 2013 07:30:30 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015