Xin thay mat cac be cam on cac ban rat nhieu...tuy nho nhung gop - TopicsExpress          

Xin thay mat cac be cam on cac ban rat nhieu...tuy nho nhung gop lai thanh lon...va chung ta se to chuc duoc mot dem trung thu that vui va y nghia cho cac em...can lam nhung hanh dong thiet thuc nhu vay...mot chut thoi cung am long cac be que nha ..am long cha me cac em..chua chan tinh thuong men..de cuoc song them ngap tran niem vui....ron rang tieng tre tho...de cuoc song ngay cang tot dep hon...xin cam on cac ban Ha Hong, Ha Nguyen Ha, Andy Dao, Phuong Huynh, Thanh Thanh Huynh Ngo...moi dong gop xin tiep tuc lhe Vu...rat rat vui...
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 15:18:44 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015