ရန္ကုန္ ခ်င္းလူထုႏွင့္ - TopicsExpress          

ရန္ကုန္ ခ်င္းလူထုႏွင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုမည္ Created on Sunday, 06 October 2013 00:09 ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္အတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ ခ်င္းလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ခ်င္းလူထုႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆံုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Summit Parkview ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းလူမ်ဳိး ၂၀၀ ခန္႔ကို ဖိတ္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး အေနျဖင့္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ တင္ျပႏိုင္ရန္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အမွားအယြင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက ျပန္လည္ေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဟုဆိုကာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း . . . . . အဆုိပါ ေတြ႕ဆံုမႈကို မူလက ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ အခက္အခဲေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားခဲ့ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး အေနျဖင့္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာလအတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ တင္ျပႏိုင္ရန္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား၏ အျမင္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္စဥ္အတြင္း အမွားအယြင္းမ်ား ရွိခဲ့ပါက ျပန္လည္ေတာင္းပန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ဟုဆိုကာ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီမွ စတင္ကာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလး ခ်င္းလူထုႏွင့္လည္း ထပ္မံေတြ႕ဆံုသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယခု ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားမွ ရရွိလာမည့္ ရလဒ္မ်ားကို စာတမ္းျပဳစုၿပီး ခ်င္းအမ်ဳိးသား ညီလာခံတြင္ တင္ျပသြားရန္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ အစိုးရဘက္က ၂၀၁၅ မတိုင္မီ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ေျပာၾကားထားေသာ ပင္လံုကဲ့သို႔ေသာ ညီလာခံတြင္ တင္ျပမည့္ အခ်က္မ်ားကို စုစည္းႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသားမ်ားက ညီလာခံမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး မြန္အမ်ဳိးသား ကြန္ဖရင့္ကိုလည္း စက္တင္ဘာ လကုန္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္ကာ ကရင္အမ်ဳိးသား ညီလာခံတစ္ခုလည္း ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ Credit to >Eleven Media Group< Re-posted by ဆံုခ်က္ထူး 06-10-2013
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 11:03:59 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015