Het verhaal van Adam, Eva, Iblis en de slang... Een van de - TopicsExpress          

Het verhaal van Adam, Eva, Iblis en de slang... Een van de gebeurtenissen die plaats vond tijdens het regime en de autoriteit van Iblis was de schepping van Adam door Allah, de vader van de mensheid. De engelen wisten toen nog niet dat Iblis hoogmoedig was en Allah zou hen laten zien wat er verkeerd is gegaan met Iblis en waardoor hij zijn macht zou verliezen. Hiermee samenhangend zei Allah tot de engelen: Ik ga op aarde een plaatsvervanger aanstellen, zij zeiden; Gaat U daar iemand aanstellen die er verderf brengt en bloed vergiet, terwijl wij U lofprijzen en Uw heiligheid eren? Hij zei: Ik weet wat jullie niet weten. [2:30] Het is precies zo overgeleverd op gezag van Abbas dat de engelen dit zeiden terwijl zij op de hoogte waren van wat de Jinn, die de bewoners waren van de aarde, allemaal gedaan hadden. De engelen dachten dus dat deze plaatsvervanger net zoals de Jinn bloedvergieting en corruptie op de aarde zouden voortbrengen. Maar Allah wist wat de engelen niet wisten, namelijk over wat Iblis verborgen hield, namelijk dat hij tegen het bevel van Allah in kan gaan. Verschillende overleveringen op gezag van de Boodschapper van Allah salAllaahu alayhi wa sallam, delen ons mee dat het op een vrijdag was dat Allah Adam had geschapen en dat het op een vrijdag was dat hij uit het Paradijs gedreven werd en ter aarde geworpen werd en dat het op een vrijdag was dat Allah zijn berouw aanvaardde (Onze Heer, wij hebben onszelf onrecht aangedaan en als Gij ons niet vergeeft en ons niet genadig zijt, zullen wij zeker tot de benadeelden behoren. [7:23] en dat het op een vrijdag was dat Adam overleed. Tevens zal het laatste Uur (Dag des Oordeels) op een vrijdag aanvangen. En er is een overlevering op gezag van Muslim waarin staat dat er op de vrijdag een uur is waarin Allah de mens alles zal geven waar het om vraagt op voorwaarde dat het niet iets slechts is. Toen Allah Adam wilde schapen beval hij dat er grond (aarde/klei) werd gebracht en de Engel des Doods bracht van verschillende plaatsen rode, zwarte en witte grond van de aarde. Daardoor waren de kinderen van Adam verschillend. In een andere overlevering zou het Iblis geweest zijn die grond moest brengen en dat gedaan had. Adam heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij gemaakt is van de huid/oppervlakte van de aarde en in het Arabisch is de vertaling van huid adim أديم. Toen Allah Adam gemaakt had liet Hij hem veertig dagen voordat Hij hem van Zijn geest inblies. Toen het in zijn hoofd kwam niesde Adam, waarop de Engelen tegen hem zeiden, zeg Alhamdoelillaah! (Lof zij aan Allah!) waarop Adam dit zei. Hierop antwoordde Allah: Moge jouw Heer genade met jou hebben. Toen de geest zijn ogen bereikte keek hij naar het fruit van het Paradijs, en toen het zijn buik bereikte hunkerde hij naar voedsel. Aldus sprong hij op, nog voordat de geest zijn voeten had bereikt, in zijn haast om bij het fruit van het Paradijs te komen. Dit is wat er bedoeld wordt met de ayah: De mens is uit haast geschapen [21:37] Hierna bogen alle engelen voor Adam behalve Iblis. In een andere overlevering volgens Abu Kurayb- Uthman bin Said - Bishr bin Umarah - Abu Rawq - al-Dahhak - Ibn Abbas: Toen Allah wat van Zijn geest in hem blies - in Adam - begon het bij zijn hoofd. Telkens waar de geest in het lichaam terecht kwam, werd het vlees en bloed. Toen de geblazen geest zijn navel bereikte, keek hij naar zijn lichaam en was hij tevreden de schoonheid ervan te aanschouwen. Hij poogde op te staan maar dat lukte niet. Dit is het Woord van Allah: De mens is uit haast geschapen [21:37] ... Toen de engelen voor Adam bogen en Iblis dat niet deed werd voor de engelen bekend wat Iblis voor hen verborgen hield en wat zij niet wisten. Vervolgens leerde Allah hem (Adam) alle namen. Wat deze namen precies zijn, daar zijn verschillende overleveringen over die ik hier niet zal vermelden om het niet al te lang te maken. Allah verbood Adam en zijn vrouw om van een bepaalde boom te eten. Deze boom had fruit waarvan de Engelen aten om eeuwig te kunnen leven. Omdat Iblis dus niet het bevel van Allah opvolgde was hij uit het Paradijs verbannen. Echter hij slaagde erin om toch bij Adam in het Paradijs te komen, dit ging als volgt: nadat Iblis van de wachters van het Paradijs geen toegang kreeg ging hij naar de slang, een dier met vier voeten alsof het een kameel (Camelus bactrianus) was, het zag eruit alsof het de mooiste van alle dieren was. (Later wordt deze slang van zijn mooiheid ontdaan en moet het op zijn buik zonder poten voort bewegen, zoals wij de slang vandaag de dag kennen.) Iblis speelde op hem in en vroeg hem om in zijn mond te mogen om hem vervolgens naar Adam te brengen. Hij zei tegen de slang dat als hij hem het Paradijs binnen zou voeren hij hem zou beschermen tegen de nakomelingen van Adam. De slang aanvaarde dat, ging de wachters voorbij zonder dat zij het door hadden, want dat was onderdeel van het plan en tegelijkertijd de test van Allah voor Adam. Iblis sprak Adam toe vanuit de mond van de slang, maar Adam gaf er geen aandacht aan, waarop Iblis tegen hem zei: O Adam zal ik jou de boom van het eeuwige leven wijzen en een heerschappij die niet vergaat? [20:120] Waarmee bedoeld werd dat hij hem naar een boom zou leiden, welke wanneer hij daarvan zou eten hij een regeerder zou zijn zoals Allah, of zij beiden (Adam en Eva - Hawaa) eeuwig leven krijgen en nooit zullen sterven? En hij zwoer tot hen: Ik ben voor u zeker een goede raadgever. [7:21] Maar door hun kleren uiteen te reiten wilde Iblis hen de privégedeelten laten zien welke voor hen nog verborgen waren (voordat ze uiteindelijk van de boom aten). Iblis had namelijk door het lezen uit de boeken van de engelen kennis die Adam niet had, namelijk dat zij geheime gedeelten hadden. Hun kleren waren van al-zufr. Al-zufr is te vergelijken met vingernagels zoals in Joods literatuur omschreven wordt in Bereshit Rabba 196 (Genesis 3:7 en 21) als tupra (tuprayhon), welke (al-zufr) later vervangen werden. Adam weigerde in eerste instantie om van de boom te eten, maar Hawaa kwam naar voren en at waarop de boom bloedde, vervolgens beval zij Adam om te eten met het argument dat zij het had gegeten zonder dat het kwaad deed en omdat de boom zo lekker rook en de fruit zo lekker zou smaken en de kleur zo mooi was (dit waren de woorden van Iblis die haar overtuigd hadden), maar toen Adam at werden hun schaamstreken ontbloot en begonnen zij zich te bedekken met bladeren. Doch door middel van de boom verleidde Satan hen beiden en dreef hen uit de staat waarin zij zich bevonden. En Wij zegden: Gaat heen - vijandig tot elkander. [2:36] Zij werden dus ter aarde geworpen, het gaat hier om precies te zijn om Adam, Hawaa, Iblis en de slang. De plek waar Adam terecht kwam is op een hoge berg in India, zijn vrouw Hawaa kwam terecht in Juddah in het land van Mekka. Doordat Adam alleen was en zich eenzaam begon te voelen deed hij hierover zijn beklag bij Allah waarop hij de opdracht kreeg om naar Mekka te gaan om daar een huis voor aanbidding te bouwen. Eenmaal in Mekka aangekomen bouwde hij het Huis met gesteente uit verschillende bergen. Een Engel leerde hem de rituelen voor de aanbidding bij het Huis (de Hadj) zoals de mensen het vandaag verrichten. Uiteindelijk is hij terug gekeerd naar India, en overleed Adam op de berg Nudh. In totaal heeft Adam vanuit India 40 keer de Hadj verricht. Iedere stap die Adam zette was gelijk aan drie dagen reizen. Hij was de heerser over alle Jinn en dieren. Er wordt vermeld dat Adam en Hawaa elkaar ontmoette in Arafa, a-ra-fa عَرَفَ is het Arabische woord voor herkenning. De plaats Arafa is dus als een verwijzing naar de plek waar Adam en Hawaa elkaar herkenden. Ze kwamen nader tot elkaar in al-Muzdalifa, wat zich leent aan het Arabisch woord az-da-la-fa ازْدَلَفَ wat vleien betekent. Een van de eerste bekende gebeurtenissen die plaats vond op aarde was de moord van Cain op zijn broer Abel. Cain en Abel waren de kinderen van Adam en Hawaa. De reden voor de moord was dat Cain niet met de tweelingzus van Abel wilde trouwen, maar met zijn eigen tweelingzus wilde trouwen omdat die mooier was en hij vond dat hij daar meer recht op had als broer zijnde. Om deze reden moesten zij een offer tot Allah brengen, de offer van Abel werd aangenomen maar de offer van Cain niet. En vertel naar waarheid het verhaal van de twee zonen van Adam, toen zij een offer brachten en het van één hunner werd aangenomen en van de ander niet. De laatstgenoemde zeide: Ik zal u zeker doden. - De eerste zeide: God neemt alleen iets van de rechtvaardigen aan. Als gij uw hand naar mij uitstrekt om mij te doden, zal ik mijn hand niet naar u uitstrekken, om u te doden. Ik vrees God, de Heer der Werelden. [5:27-28] Nadat Cain zijn broer vermoord had zei Adam tegen hem om weg te gaan om zich vervolgens nooit meer veilig te voelen en vluchtte hij samen met zijn zus Qalima naar Adan (Eden) in Yemen. In de Torah staat dat Abel 20 jaar was toen hij gedood werd en dat Cain toen 25 was. Adam en Hawaa kregen in totaal 40 kinderen, steeds een meisje en een jongen als tweeling in 20 zwangerschappen. De namen van deze kinderen zijn niet allemaal bekend, de namen die wel bekend zijn, zijn als volgt: Abel (m), Labudha (v), Cain (m), Qalima (Iqlima) (v), Ashuth (v), Seth (m), Hazurah (Azurah) (v), Ayad (m), Balagh (m), Athati (m), Tawbah (m), Banan (m), Shabubah (m), Hayan (m), Darabis (m), Hadaz (m), Yahud (m), Sandal (m), Baraq (m). Adam had in totaal 21 rollen geopenbaard gekregen via Gabriel, welke hij eigenhandig had opgeschreven. Het is overgeleverd op gezag van de Boodschapper van Allah dat er in totaal 124.000 profeten waren en dat van die 124.000 er 313 boodschappers waren. En de laatste profeet is Mohammed salAllaahu alayhi wa sallam en de eerste was Adam. Van onder de zaken die aan Adam geopenbaard waren is het verbod op het eten van dode dieren, bloed en varkensvlees. Toen Adam de 130 passeerde, wat 5 jaar na de moord van Cain op Abel is, gaf Hawaa de geboorte aan Seth. De mensen van de Torah beweren dat Seth zonder tweeling geboren was omdat hij een gift van God zou zijn en als plaatsvervanger voor Abel diende. In de apocriefen wordt de zus van Seth herhaaldelijk Azura/Hazura genoemd, zie Jubilees, IV, 8 en pag. 30 in de vertaling van Charles. Volgens al-Harith bin Muhammad - ibn Sad - Hisham - zijn vader - abu Salih - ibn Abbas: Hawaa baarde van Adam Seth en zijn zus Azurah. Hij werd de geschenk van Allah genoemd (een naam) dat komt van (het woordje) Abel. (In het Hebreeuws is het Hebel, wat van de Aramese stam (y)-h-b komt wat geven betekent en -el God betekent.) Toen Hawaa hem baarde, zei Gabriel tegen haar: Dit is een geschenk van Allah in plaats van Abel. (Seths naam) is Shith in het Arabisch, Shath in Syriac en Shíth in het Hebreeuws. Hij was de erfgenaam van Adam. Op de dag dat Seth geboren werd was Adam 130 jaar oud. Op gezag van de Boodschapper van Allah salAllaahu alayhi wa sallam, heeft Allah 50 rollen aan Seth geopenbaard. In totaal zijn er 104 boeken geopenbaard. Alle kinderen van Adam vandaag de dag stammen af van Seth, doordat het nageslacht van alle andere kinderen van Adam vergaan zijn behalve die van Seth. Er is verschil van mening over de duur van het leven van Adam alayhi salaam. In eerste instantie zouden er 1000 levensjaren voor Adam opgeschreven zijn, maar omdat Adam vond dat één van zijn zonen (David/Dawoed) te weinig levensjaren had gaf hij hem er 40 boven zijn 60 levensjaren bij. Dit betekent dat Adam in totaal 960 jaar zou hebben geleefd (1000 - 40). Volgens een andere overlevering zou hij 936 jaar hebben geleefd. De mensen van de Torah beweren dat hij 930 jaar heeft geleefd (zie Genesis 5:5). Adam was 60 cubits (30 meter) lang en hij had veel haar. Er wordt vermeld dat Hawaa één jaar na de dood van Adam ook overleed. Ze werd bij Adam begraven. Bron: The History of al-Tabari, Vol. 1, General Introduction and From the Creation to the Flood
Posted on: Mon, 21 Oct 2013 23:33:01 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015