Baba ndinouya pachigaro chenyu mangwanani ano Ndichikutendai - TopicsExpress          

Baba ndinouya pachigaro chenyu mangwanani ano Ndichikutendai naiwoyu mukana wamatipa zvakare Mangwanani ano ndinotaura nyasha....... Ndinotaura ropafadzo nezita neropa ramambo Jesu werugare Pakabatwa newakaipa ngaparegedzwe Ndiri kutaura mufaro usinga gumi matiri,ndiri kutaura zvakanaka zvedenga Ndiri kutaura maropafadzo edenga pano baba Kuzodzwa kwevana venyu mazvita henyu Jehovah munotirwira kuhondo dzewakaipa Mangwanani ano wakaipa ngaashaiswe mukana Baba akuna hondo yamakarwa mukakundikana Naizvozvo tinoramba takabatirira pahanzu yenyu baba Ndataura rudo nemufaro usingagumi Kudzorerwa kwezvakabiwa nasatani Kuvakwa kwezvakaputswa newakaipa Ndirikutaura kumhurwa kwemweya isingadi chakanaka kuvana venyu.... Paradzai zvose zvashaisa mufaro wevana venyu Chakaipa chose back to the sender.... Ndirikutaura zodzo mangwanani ano kutaura protection yenyu Jehovah..... Munoita minana baba.... Munotigonera dururai nyasha dzenyu Tasimudza maoko itai zvamunoda fambai nesu.....tigonesei titaure nemi baba Fambai nesu sezvamakaita naEnock Yes LORD atina vamwe vaMwari vatinoziva kunze kwenyu....... Baba mumwe nemumwe mukati merino grup ndimi munomuziva Naizvozvi ndinoti tirangarirei tigokura pamweya baba..... Tisimbisei baba tigone kuramba tichisimudzira zita renyu Titungamirei Jehovah tichifamba murenje Isu atina simba munamasimba ndimi.... Thank yu LORD you are faithful indeed He is Jehovah Ebenezer,he has been faithful to us and we will continue to experience his goodness in our lives Lord prepare us..... LORD make a way in the wilderness,its tym to show yo way Ishe tine varikutsvaga mabasa provide them murimi baba Varikurwara panguvaino baba tambanudzai ruoko rwenyu murape parikurwadza Vana vedu baba ndinovanamatira pavachabuda kuenda kuzvikoro vachengetei murimi baba Vadzivirirei kumweya yose yakaipa.....mugozarura njere dzavo vagone kubata zvavanodzidziswa Mazviita henyu Jehovah mwanakomana nemweya mutsvene Let yo will be done in our lives today We worship yu we glorify yu LORD..... Theres none lyk yu......we bless yo Holy name in Jesus myt name......ngoni dzenyu ngadzive nesu kubva zvino nekusingaperi AMEN
Posted on: Tue, 20 Jan 2015 04:23:50 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015