Tips sa pag aalaga ng kalapati MGA TIPS SA PANGANGALAPATI(RACE AND - TopicsExpress          

Tips sa pag aalaga ng kalapati MGA TIPS SA PANGANGALAPATI(RACE AND BREED) 1.) PIGEON LOFT: Maayos nakulungan (pigeon loft) FOR1. FLYER : Maayos na kulungan para sa mgaflyer.Katamtamang luwang atmay bentilasyon at kung maaari ay mayroon ding bilaran.Ito ay dapat na nahahatiman lamang sa tatlong partisyo (3) para sa cock,Hen at pitson.Dapat hiwalay ang lalakiat babae para hindisila magpares.Kailangan din na nakahiwalay din ang inakayupang makakain sila ngtamang pagkain na naaayon sa idad nila(BreederMix).Sakaling isa lang ang loftat magkasama ang cock at hen,pag-aralan angpaggamit ng WIDOWHOOD METHOD. FOR 2. BREEDER: Dapat itoy maluwang manlang sa 24”x24”upang magalaw ngmaayos ang mga ibon.Isang pares lang kadabutas at kung “offbreeder season” nadapat na may kulungan dina na pwedeng pagsamahin ang mgacock at nakabukod dinang hen 2.) BLOODLINE: (WINNING LINE) Pumili nglinyada na maaangkopsa paglalaruan (short distance,middle distance at long distance) Masmainam na kungmappupundar din lamang ng pusdasyon ay pumili na ng mga maywinning line upanggawing breeder (sariling pundasyon) 3. FEEDINGS(PAGPAPAKAIN) Pagpatuka ng maayos sa pangangailangan nila(birds) a.Breeder:mix more inprotein 60% protein 30% carbo at 10% fats. b.Youngster:Youngster mix or breeder mix c.Flyer: Flyermix I, more on carbo 60% 30% protein at 10% fats Flye mix II.Long distancerace, 70% carbo, 20% protein, 10 % fats. 4) CONDTIONING: ( Its for Lifetime!!!) Magmula sapagkapisapagiging inakay, sa paglipad , sa pagtretraning sa karera at hanggangsag awingbreeder, Ang ibon at dapat na lagging nakakundisyon ito angpinakaimportante sapangangalapati kailangan ang magandang kundisyon ng ibon maging ito aybreeder o panlaban manSa breeder: kailangan nakakundisyon ang breeders paramakapagbigay ng magandanginakay. Sa inakay: Kailangan kundisyon upang mapaikotat mapalipad ng maayos atmakapagipon ng tamang lakas,talino at resistensiya. Saflyer na irerace:Kailangan kundisyon upang mas sapat na lakas ang katawan upangtumagal sapagpaparonda sa tamang oras na dapat itagal ng lipad ng isangpangarera. Parasa akin ang flyer ay kailangan ng 1 hanggang 1 ½ oras saumaga.(walang baba) 30mins. Hanggang 1 oras (1F) sa pagitan ng 10:00 to 12:00ng tanghali upang sila aymabatak at lumakas ang resistensya. 5) BATHING (at least, 2x a week) Kinakailangan nanakakapaligo rin silaupang gumaan ang pakiramdam 6) TRAINING (stage by stage) Itrain sila ng nasalugar ang mga inakaypa lamang ay di dapat ng ibato kaagad a least mga 5-6months nyo sila ibatoupang maiwasan ang pagkawala. Ang training angpinakaimportante sa ikakarerangibon. Iregular ang pukol nila upang di tumabaat matuto silang umuwi. Ditonadedevelop ang homing instink nila, Lumalakas angresistensya at ang kakayahanglumipad ng matagal pauwi ng kani kanilang pigeonloft. 7)VITAMINS Ang FLYER, inakay at BREEDER ay mangangailangan ng vitamins ayon sakanilangpangangailangan. Bigyan sila ng 3 beses sa isang lingo. BREEDERS: Kailangan ang pagpupurgabago bigyan ng vitamins: (Suprapills; calcium lactate or pecutrine; pinkmineral; izonniacid; vitamins a gritzor red stone) Vitamins 3x’s a week YOUNGSTER: (Vitamin; calciumlactate or pecutrine; pink mineral; idealpills; izonniacid; at gritz) FLYERS: Purgahin din sila bago bgyan ng vitamins 3x’s a week.Kailangandin ng izonniacid 3x’s a week, calcium lactate or pecutrine; gritz;garlic; codliver oil at mga gamut na kinakailangan pag sila a ikakarera na. RECOVERY: Angrecovery ang isa samga dapat nating pagtuunan ng pansin, pagdating ng ibon nagaling sa haggiskinakailangan na maibalik ang fluid at lakas na nawala sakatawan nila upangmanumbalik ang sigla at lakas nila. INUMIN, Kauna unahang hahanaping ng napagod naibon pagkagaling sahaggis. ELECTROLYTES or GLUCUS PWDER ay kailangan nila sainuman upangmanumbalik ang fluid na nawala sa kanila, LIGHTFEED, Mga pakaing madaling matunawlamang ang ibigay sa kanila, SNEAKY FEEDS isrecommended. MEDICINE:para sa akin bgyan sula ng calciumlactate sa alas 5:00 ng hapon at ideal pills mga banding 7:00 ng gabi upangmatanggal angsakit ng katawanatmatunaw ng maasyos ang kinain nila REST:Kailangan din nila pahinga, Iwasangmabulabog ang mga ibon sa oras ngpamamahinga nila. Kinabukasan paliparin muliat hayaan lamang sila kung bababaagad. Maaring magbabawi pa sila kaya sila dilumilipad. 9) FORCE FLIGHT: Kung normal na muli ang siglanila, ibalik na rin sanormal ang pagpapalipad sa kanila. At kung maari aypwersahin na muli angpagpapaikot sa kanila. Habang lumalayo ang haggis okarera mas dapat din na mastumatagal ang lipad nila kaya kinakailangan nila ngforce flighr upang tagalannila ang mas malalayo pang paghahagisan sa kanila.Mas mainam gawin ang forceflight kung kainitan ng araw. Upang masanay angkatawan nila sa hirap at mastumagal ang resistensya nila. Kapag ginagawa ito,muli gamitin ang recovery.
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 04:02:36 +0000

Trending TopicsRecently Viewed Topics
© 2015